python字符串转数组,数组转字符串方法

# 字符串转数组 split 不带参数
str = "a,b,c"
str = str.split(",")
print(str) #['a','b','c']
# split 第二个参数 用法从左边起第几个有效
str = "a,b,c,d"
str1 = str.split(",",1) 
str2 = str.split(",",1)
print(str1) #['a','b,c,d']
print(str2) #['a','b','c,d']
# rsplit 第二个参数 用法从右边起第几个有效
str = "a,b,c,d"
str1 = str.rsplit(",",1) 
str2 = str.rsplit(",",1)
print(str1) #['a,b,c','d']
print(str2) #['a,b','c','d']

------------------------------

# 数组转字符串
arr = ['a','b','c','d']
str1 = ','.join(arr)
print(str1) # a,b,c,d